Komunikaty

20.04.2020

Projekty wybrane do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie V konkursu nr 1/2019 r. (Dostępność Plus).

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 1 projektu, z województwa innego niż mazowieckie.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.