Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

12 sierpnia 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2022

 • logo Kompetencje dla sektorów 2
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Obecnie wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branży mody i innowacyjnych tekstyliów i dotyczy tematyki określonej przez Radę Sektorową ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Pobierz ulotkę informacyjną

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieży
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
 • Konstruowanie szablonów obuwniczych
 • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
 • Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM)
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
 • Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży
 • Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów
Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E/ Dyplomowany pracownik bankowy
 • Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
 • Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA
 • Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
 • Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym –efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 • Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem banku spółdzielczego, firmy pośrednictwa finansowego
 • Wypełnianie funkcji określanej jako kluczowa w banku spółdzielczym, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i metodyką UKNF
 • Zwinne zarządzanie projektami w banku spółdzielczym
 • Zarządzanie ryzykami teleinformatycznymi w świetle najnowszych regulacji europejskich i polskich: Wytyczne EBA dot. ryzyka ICT oraz bezpieczeństwa (EBA, 2019)
 • Stosowanie podstawowych zasad zrównoważonego finansowania ESG w praktyce finansowej
 • Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzenie restrukturyzacji kredytowej klienta banku spółdzielczego w sytuacji trudnej
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem i organizacją pracy własnej
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne
 • Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami i placówkami naukowymi
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego obróbki odpadów surowcowych, w tym obsługiwanie i monitorowanie pracy poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie zbierania, transportu, sortowania, pakowania, przygotowania do recyklingu i właściwego recyklingu oraz innych procesów odzysku.
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych –uprawnienia elektryczne G1
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych -uprawnienia cieplne i energetyczne G2
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych -uprawnienia gazowe G3
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców
Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (SPC.07.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –4)
 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych
 • Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (SPC.02.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –3)
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, pełna, poziom PRK/ERK –3)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu(storytelling)
 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Prezentowanie strategii
 • Planowanie kampanii online
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych(mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich(consumer experience)
 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta(consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
 • Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 • Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 • Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 • Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 • Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –specjalista
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –menedżer
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –ekspert
 • Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 • Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Praca w zespole
 • Efektywna komunikacja
 • Język branżowy –angielski
 • Język branżowy –niemiecki
 • Język branżowy –francuski
 • Język branżowy –rosyjski

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym –sprzedawca
 • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym –sprzedawca-szkolenie online
 • Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-handlu
 • Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-handlu-szkolenie online
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych -handlowiec
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych –handlowiec-online
 • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych –przedstawiciel handlowy
 • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych –przedstawiciel handlowy-online
 • Generowanie leadów sprzedażowych
 • Generowanie leadów sprzedażowych-online
Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu
Tematy szkoleń oferowane dla sektora turystyki

Tematy szkoleń oferowane dla sektora turystyki

 • Obsługa w turystyce zdrowotnej
 • Zarządzanie w branży MICE
 • Zarządzanie pracą restauracji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Znajdź operatora w swoim sektorze

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Wniosek o uczestnictwo w projekcie możesz wypełnić w dogodnym dla Ciebie terminie. Zasady dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych Operatorów.

red arrow left

red arrow right

Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów

Start:

12.08.2020

Zakończenie:

30.06.2022

Wzrost kompetencji pracowników MSP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora żywności

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

31.03.2023

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora komunikacji marketingowej

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

30.11.2022

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora telekomunikacji

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

31.05.2023

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora handlu

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

31.03.2023

Sektor mody i innowacyjnych Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora turystyki

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

30.09.2022

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora finansów

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

31.05.2023

Wzrost kompetencji pracowników MSP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora odzysku surowców

Start:

27.07.2021

Zakończenie:

31.05.2023

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

Zgłoś się do Operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z BUR usługi, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR Operator pomoże w znalezieniu odpowiedniego tematu poza Bazą

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Biuletyn Euro Info 5/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 5/2021

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań